Welcome to Millwoods Acupuncture Centre
 

首页
      English
Millwoods Acupuncture Center
102, 2603 Hewes Way
Edmonton AB,   Canada

Phone: (780) 466-8683
www.acupuncture123.ca
 
 
     
   
 
 
 

 

 

Chinese Herbal Therapy

Summit Discussion on Jiang Fang

 

Martin Wang, MD. Ph D.

 

 

 

Preface. 12

Note to Readers 15

Introduction. 16

Guizhi Series,,,. 25

1.      Guizhi Tang (桂枝汤). 25

2.      Guizhi Jia Gui Tang  (桂枝加桂汤). 43

3.      Guizhi Jia Shaoyao Tang (桂枝加芍药汤). 48

4.      Guizhi Jia Dahuang Tang (桂枝加大黄汤). 53

5.      Guizhi Jia Gegen Tang (桂枝加葛根汤). 56

6.      Guizhi Jia Huangqi Tang (桂枝加黄芪汤). 59

7.      Guizhi Jia Fuzi Tang (桂枝加附子汤). 60

8.      Guizhi Jia Houpu Xingzi Tang (桂枝加厚朴杏子汤). 67

9.      Guizhi Jia Longgu Muli Tang (桂枝加龙骨牡蛎汤). 69

10.        Guizhi Gancao Tang (桂枝甘草汤). 75

11.        Guizhi Gancao Longgu Muli Tang (桂枝甘草龙骨牡蛎汤). 76

12.        Guizhi Xin Jia Tang (桂枝新加汤). 77

13.        Gualou Guizhi Tang (瓜蒌桂枝汤). 81

14.        Guizhi Qui Shaoyao Tang (桂枝去芍药汤). 83

15.        Guizhi Qui Shaoyao Jia Fuzi Tang (桂枝去芍药加附子汤). 84

16.        Guizhi Qui Shaoyao Jia Fuling Baizhu Tang (桂枝去芍药汤加茯苓白术汤). 85

17.        Guizhi Qui Shaoyao Jia Zaojia Tang (桂枝去芍药加皂荚汤). 91

18.        Guizhi Qui Shaoyao Jia Shuqi Longgu Muli Tang (桂枝去芍药加蜀漆龙牡汤). 91

19.        Guizhi Qui Shaoyao Jia Mahuang Fuzi Xixin Tang (桂枝去芍药加麻辛附). 93

20.        Guizhi Qui Guizhi Jia Fuling Baizhu Tang (桂枝去桂加茯苓白术汤). 96

21.        Guizhi Fuzi Tang (桂枝附子汤). 97

22.        Guizhi Renshen Tang (桂枝人参汤). 100

23.        Gui Shao Zhimu Tang (桂芍知母汤). 102

24.        Guizhi Mahuang Half-half Tang (桂枝麻黄各半汤). 104

25.        Guizhi Two Mahuang One Tang (桂枝二麻黄一汤). 108

26.        Guizhi Two Yuebi One Tang (桂枝二越婢一汤). 109

27.        Xiao Jianzhong Tang (小建中汤). 111

28.        Da Jianzhong Tang (大建中汤). 116

29.        Danggui Jianzhong Tang (当归建中汤). 118

30.        Huangqi Jianzhong Tang (黄芪建中汤). 118

31.        Guizhi Shengjiang Zhishi Tang (桂枝生姜枳实汤). 121

32.        Guizhi Fuling Wan (桂枝茯苓丸). 123

33.        Guizhi Gancao Fuling Dazao Tang (桂枝甘草茯苓大枣汤). 130

Gegen series. 131

34.        Gegen Tang (葛根汤). 132

35.        Gegen Jia Banxia Tang (葛根加半夏汤). 143

36.        Gegen Huangqin Huanglian Tang (葛根芩连汤). 145

Mahuang series. 150

37.        Mahuang Tang (麻黄汤). 150

38.        Mahuang Jia Zhu Tang (麻黄加术汤). 155

39.        Xiao Qinglong Tang (小青龙汤). 156

40.        Xiao Qinglong Tang Jia Shigao (小青龙加石膏). 169

41.        Da Qinglong Tang (大青龙汤). 170

42.        Yuebi Tang (越婢汤). 177

43.        Yuebi Jia Zhu Tang (越婢加术汤). 180

44.        Yuebi Jia Banxia Tang (越婢加半夏汤). 185

45.        Ma Xing Shi Gan Tang (麻杏石甘汤). 187

46.        Ma Xing Yi Gan Tang (麻杏薏甘汤). 196

47.        Mahuang Fuzi Xixin Tang (麻黄附子细辛汤). 198

48.        Mahuang Fuzi Gancao Tang (麻黄附子甘草汤). 207

49.        Mahuang Fuzi Tang (麻黄附子汤). 209

50.        Shegan Mahuang Tang (射干麻黄汤). 210

51.        Houpu Mahuang Tang (厚朴麻黄汤). 211

52.        Gancao Mahuang Tang (甘草麻黄汤). 212

53.        Mahuang Lianqiao Chixiaodou Tang (麻黄连翘赤小豆汤). 214

54.        Mahuang Shengma Tang (麻黄升麻汤). 218

55.        Xu Ming Tang (续命汤). 221

Shigao series. 225

56.        Baihu Tang (白虎汤). 225

57.        Baihu Jia Renshen Tang (白虎加人参汤). 229

58.        Zhuye Shigao Tang (竹叶石膏汤). 231

59.        Baihu Jia Guizhi Tang (白虎加桂枝汤). 233

Fuzi series. 234

60.        Fuzi Tang (附子汤). 234

61.        Zhenwu Tang (真武汤). 235

62.        Si Ni Tang (四逆汤). 244

63.        Si Ni Jia Renshen Tang (四逆加人参汤). 247

64.        Tong Mai Si Ni Tang (通脉四逆汤). 249

65.        Tong Mai Si Ni Tang with pig gallbladder juice (通脉四逆加猪胆汁汤). 251

66.        Bai Tong Tang (白通汤). 252

67.        Fuling Si Ni Tang (茯苓四逆汤). 255

68.        Fuzi Jingmi Tang (附子粳米汤). 257

Fuling series. 259

69.        Ling Gui Zhu Gan Tang (苓桂术甘汤). 259

70.        Ling Gui Zao Gan Tang (苓桂枣甘汤). 264

71.        Ling Gui Wei Gan Tang (苓桂味甘汤). 266

72.        Fuling Gancao Tang (茯苓甘草汤). 268

73.        Fuling Zexie Tang (茯苓泽泻汤). 269

74.        Ling Gan Wuwei Jiang Xin Tang (苓甘五味姜辛汤). 270

75.        Ling Gan Wuwei Jiang Xin Xia Tang (苓甘五味姜辛夏汤). 271

76.        Ling Gan Wuwei Jiang Xin Xia Xing Tang (苓甘五味姜辛夏杏汤). 271

77.        Ling Gan Wuwei Jiang Xin Xia Xing Dahuang Tang (苓甘五味姜辛夏杏大黄汤). 272

78.        Wu Ling San (五苓散). 272

79.        Fuling Xingren Gancao Tang (茯苓杏仁甘草汤). 284

80.        Fuling Yin (茯苓饮). 285

81.        Kuizi Fuling San (葵子茯苓散). 288

82.        Chi Wan (赤丸). 288

Dahuang series. 289

83.        San Huang Tang (三黄汤). 289

84.        Tiao Wei Chengqi Tang (调胃承气汤). 290

85.        Xiao Chengqi Tang (小承气汤). 293

86.        Da Chengqi Tang (大承气汤). 294

87.        Taohe Chengqi Tang (桃核承气汤). 298

88.        Da Xianxiong Tang (大陷胸汤). 303

89.        Da Xianxiong Wan (大陷胸丸). 305

90.        Dahuang Mudanpi Tang (大黄牡丹皮汤). 306

91.        Dahuang Gancao Tang (大黄甘草汤). 309

92.        Dahuang Zhechong Wan (大黄蛰虫丸). 310

93.        Dahuang Gansui Tang (大黄甘遂汤). 312

94.        Dahuang Xiaoshi Tang (大黄硝石汤). 313

95.        Dahuang Huanglian Xiexin Tang (大黄黄连泻心汤). 314

96.        Dahuang Fuzi Tang (大黄附子汤). 315

97.        Xia Yuxue Tang (下瘀血汤). 319

98.        Didang Tang (抵挡汤). 321

99.        Didang Wan (抵挡丸). 324

Chaihu series. 325

100.      Xiao Chaihu Tang (小柴胡汤). 325

101.      Da Chaihu Tang (大柴胡汤). 355

102.      Chaihu Jia Mangxiao Tang (柴胡加芒硝汤). 364

103.      Chaihu Qui Banxia Jia Gualou Tang (柴胡去半夏加栝蒌汤). 365

104.      Chaihu Guizhi Tang (柴胡桂枝汤). 366

105.      Chaihu Guizhi Ganjiang Tang (柴胡桂枝干姜汤). 373

106.      Chaihu Jia Longgu Muli Tang (柴胡加龙骨牡蛎汤). 379

107.      Si Ni San (四逆散). 386

108.      Chai Xian He Fang (柴陷合方). 399

109.      Chaihu Jiang Wei Tang (柴胡姜味湯). 400

110.      Chaihu Jiedu Tang (柴胡解毒汤). 400

111.      Chai Bai Tang (柴白汤). 401

112.      Chaihu Biejia Tang (柴胡鳖甲汤). 401

Huanglian and Huangqin series. 402

113.      Huangqin Tang (黄芩汤). 402

114.      Huangqin Jia Banxia Shengjiang Tang (黄芩加半夏生姜汤). 404

115.      San Wu Huangqin Tang (三物黄芩汤). 405

116.      Liu Wu Huangqin Tang (六物黄芩汤). 406

117.      Huanglian Tang (黄连汤). 407

118.      Xiao Xianxiong Tang (小陷胸汤). 411

119.      Huanglian Ajiao Tang (黄连阿胶汤). 415

Banxia series. 419

120.      Xiao Banxia Tang (小半夏汤). 419

121.      Xiao Banxia with Fuling Tang (小半夏加茯苓汤). 421

122.      Da Banxia Tang (大半夏汤). 423

123.      Banxia Ganjiang San (半夏干姜散). 425

124.      Banxia San and Banxia Tang (半夏散及半夏汤). 426

125.      Kujiu Tang (苦酒汤). 427

126.      Banxia Houpu Tang (半夏厚朴汤). 429

127.      Banxia Xiexin Tang (半夏泻心汤). 434

Shengjiang series. 439

128.      Ganjiang Banxia Renshen Wan (干姜半夏人参丸). 439

129.      Ganjiang Huangqin Huanglian Renshen Tang (干姜黄连黄芩人参汤). 440

130.      Ganjiang Fuzi Tang (干姜附子汤). 441

131.      Shengjiang Xiexin Tang (生姜泻心汤). 443

132.      Shengjiang Gancao Tang (生姜甘草汤). 446

Gancao series. 447

133.      Gancao Tang (甘草汤). 447

134.      Zhigancao Tang (炙甘草汤). 447

135.      Gan Mai Dazao Tang (甘麦大枣汤). 452

136.      Shaoyao Gancao Tang (芍药甘草汤). 455

137.      Shaoyao Gancao Fuzi Tang (芍药甘草附子汤). 459

138.      Gancao Ganjiang Tang (甘草干姜汤). 460

139.      Gancao Ganjiang Fuling Baizhu Tang (甘草干姜茯苓白术汤) (苓姜术甘汤)... 462

140.      Gancao Xiexin Tang (甘草泻心汤). 464

141.      Gancao Fengmi Tang (甘草粉蜜汤). 468

Zhizi series. 469

142.      Zhizi Chi Tang (栀子豉汤). 469

143.      Zhizi Gancao Chi Tang (栀子甘草豉汤). 473

144.      Zhizi Shengjiang Chi Tang (栀子生姜豉汤). 473

145.      Zhizi Houpu Tang (栀子厚朴汤). 473

146.      Zhizi Baipi Tang (栀子柏皮汤). 475

147.      Zhizi Ganjiang Tang (栀子干姜汤). 476

148.      Zhizi Dahuang Tang (栀子大黄汤). 477

Danggui series. 477

149.      Dangui San (当归散). 478

150.      Danggui Si Ni Tang (当归四逆汤). 478

151.      Danggui Si Ni Jia Wuzhuy Shengjing Tang (当归四逆加吴茱萸生姜汤). 481

152.      Wen Jing Tang (温经汤). 483

153.      Xiong Gui Jiao A Tang (芎归胶艾汤). 486

154.      Danggui Shaoyao San (当归芍药散). 487

155.      Danggui Shengjiang Yangrou Tang (当归生姜羊肉汤). 491

156.      Chixiaodou Danggui San (赤小豆当归散). 492

157.      Danggui Beimu Kushen Wan (当归贝母苦参丸). 494

Fangji series. 496

158.      Mufangji Tang (木防己汤). 496

159.      Mufangji Tang Qui Shigao Jia Fuling and Mangxiao (木防己去石膏加茯苓芒硝汤). 498

160.      Fangji Fuling Tang (防己茯苓汤). 498

161.      Fangji Huangqi Tang (防己黄芪汤). 499

162.      Fangji Dihuang Tang (防己地黄汤). 501

163.      Ji Jiao Li Huang Wan (己椒苈黄丸). 502

Houpu series. 503

164.      Houpu San Wu Tang (厚朴三物汤). 504

165.      Houpu Qi Wu Tang (厚朴七物汤). 504

166.      Hou Jiang Xia Cao Renshen Tang (厚姜半夏甘草人参汤). 506

167.      Houpu Mahuang Tang (厚朴麻黄汤). 508

Huangqi series. 510

168.      Huangqi Shaoyao Guizhi Kujiu Tang (黄芪芍药桂枝苦酒汤). 510

169.      Huangqi Guizhi Wu Wu Tang (黄芪桂枝五物汤). 511

Baihe series. 515

170.      Baihe Dihuang Tang (百合地黄汤). 515

171.      Baihe Zhimu Tang (百合知母汤). 516

172.      Baihe Jizihuang Tang (百合鸡子黄汤). 517

173.      Huashi Daizhe Tang (滑石代赭汤). 517

174.      Gualou Muli San (瓜蒌牡蛎散). 517

Wutou series. 518

175.      Wutou Tang (乌头汤). 518

176.      Wutou Guizhi Tang (乌头桂枝汤). 519

177.      Da Wutou Jian (大乌头煎). 522

Zhishi series. 522

178.      Painong San (排脓散). 522

179.      Painong Tang (排脓汤). 524

180.      Zhi Zhu Tang (枳术汤). 524

181.      Zhishi Shaoyao San (枳实芍药散). 526

182.      Zhishi Xiebai Guizhi  Tang (枳实薤白桂枝汤). 527

Jupi Series. 529

183.      Jupi Tang (橘皮汤). 529

184.      Jupi Zhishi Shenjiang Tang (橘皮枳实生姜汤). 530

185.      Jupi Zhuru Tang (橘皮竹茹汤). 531

Gualou series. 531

186.      Gualou Xiebai Baijiu Tang (瓜蒌薤白白酒汤). 531

187.      Gualou Xiebai Banxia Tang (瓜蒌薤白半夏汤). 533

188.      Gualou Jumai Wan (瓜蒌瞿麦丸). 535

Other formulas. 537

189.      Wenhe Tang (文蛤汤). 537

190.      Wenhe San (文蛤散). 538

191.      Muli Tang (牡蛎汤). 540

192.      Shengma Biejia Tang (升麻鳖甲汤). 540

193.      Shengma Gegen Tang (升麻葛根汤). 542

194.      Maziren Wan (麻子仁丸). 543

195.      Tuguagen San (土瓜根散). 544

196.      Shi Zao Tang (十枣汤). 545

197.      Tinglizi Dazao Xiefei Tang (葶苈大枣泻肺汤). 549

198.      Jiegen Tang (桔梗汤). 551

199.      Jiegen Bai San (桔梗白散). 554

200.      Guadi San (瓜蒂散). 557

201.      Wuzhuyu Tang (吴茱萸汤). 561

202.      Chishizhi Yuyuliang Tang (赤石脂禹余粮汤). 568

203.      Taohua Tang (桃花汤). 569

204.      Baitouwen Tang (白头翁汤). 571

205.      Baitouwen with Gancao and Ajiao (白头翁加甘草阿胶汤). 573

206.      Huangtu Tang (黄土汤). 574

207.      Zou Ma Tang (走马汤). 575

208.      San Wu Bei Ji Wan (三物备急丸). 577

209.      Xuanfu Daizhishi Tang (旋复代赭石汤). 579

210.      Xuanfuhua Tang (旋复花汤). 582

211.      Zeqi Tang (泽漆汤). 583

212.      Suanzaoren Tang (酸枣仁汤). 585

213.      Maimendong Tang (麦门冬汤). 588

214.      Yiyiren Fuzi San (薏苡附子散). 590

215.      Yiyi Fuzi Baijiang San (薏苡附子败酱散). 593

216.      Weijing Tang (苇茎汤). 594

217.      Zhuling Tang (猪苓汤). 596

218.      Zexie Tang (泽泻汤). 600

219.      Muli Zexie San (牡蛎泽泻散). 602

220.      Yinchenhao Tang (茵陈蒿汤). 603

221.      Wumei Wan (乌梅丸). 606

222.      Baiye Tang (柏叶汤). 612

223.      Shuqi San (蜀漆散). 613

224.      Fanshi Tang (矾石汤). 614

225.      Shechuangzi San (蛇床子散). 614

226.      Zhufu Tang (猪肤汤). 615

227.      Zhu Gao Fa Jian (猪膏发煎). 618

228.      Shen Qi Wan (肾气丸). 619

229.      Houshi Hei San (侯氏黑散). 620

230.      Fengyin Tang (风引汤). 621

231.      Mi Jian Dao (蜜煎导). 622

232.      Lizhong Tang (理中汤). 623

233.      Zaojia Wan (皂荚丸). 625

234.      Shuyu Wan (薯蓣丸). 627

235.      Bentong Tang (奔豚汤). 628

Supplimentory readings. 630

The ratio of herbs in a formula (药物成分之间的比例). 630

Lists of herb dosage exchange. 632

Index of symptoms or physical signs to herbal formulas. 635

1.  Fever 635

2.  Cold or chilly. 635

3.  Alternating hot and cold. 636

4.  Hot feeling in palm or sole. 636

5.  Cold hands and feet 636

6.  Sweat (whole body) 637

7.  Local Sweat 637

8.  Night Sweat 637

9.  Yellow Sweat 637

10.          Jaundice. 637

11.           Bleeding. 638

12.          Swelling. 638

13.          Anxiety. 638

14.          Depression. 639

15.          Madness 639

16.          Baihe disease. 639

17.          Hysteria (easy crying and laughing) 640

18.          Insomnia. 640

19.          Somnolence. 640

20.          Dizziness 641

21.          Hypertension. 641

22.          Hyperlipidimia. 642

23.          Diabetes 642

24.          Weightloss 642

25.          Low blood pressure. 642

26.          Shock. 643

27.          Coma. 643

28.          Near-death feeling. 643

29.          Epilepsy. 643

30.          Senile Dementia. 644

31.          Red face. 644

32.          Air up-rushing feeling. 644

33.          Withered body condition. 644

34.          Pain in whole body. 645

35.          Heavy body, arms or legs 645

36.          Stiffness in muscle. 645

37.          Numbness in muscle. 645

38.          Limb tremor 646

39.          ADHD.. 646

40.          Facial paralysis 646

41.          Hemiplegia. 646

42.          Uneven thickness of limb. 646

43.          Headache, Migraine. 646

44.          Cloudy mind. 647

45.          Numb in scalp. 647

46.          Trigeminal neuralgia. 647

47.          Stiff neck. 647

48.          Scapulohumeral periarthritis 647

49.          Pain in joints 648

50.          Sciatica. 648

51.          Low back pain. 648

52.          Heavy lower back or legs 648

53.          Restless leg syndrome. 648

54.          Calf spasm (Intermittent claudication) 648

55.          Weakness in legs 649

56.          Numbness in hands and feet 649

57.          Gout 649

58.          Common cold. 649

59.          Cough. 649

60.          Cough with more phlegm.. 650

61.          Cough, phlegm, and fullness in the chest 650

62.          Chest bloating. 651

63.          Asthma. 651

64.          Sore throat 651

65.          Discomfort feeling in throat 651

66.          Chest pain. 652

67.          Palpitation and short of breath. 652

68.          Tachycardia. 652

69.          Bradycardia. 652

70.          Heart failure. 653

71.          Angina pectoris 653

72.          Dry mouth and thirsty. 653

73.          Bad odor from mouth. 653

74.          Much saliva. 654

75.          Disease behind sternum (esophagus) 654

76.          Hicupp or beltch. 654

77.          Acid reflux. 654

78.          Poor appetite. 654

79.          Hungry but no desire to eating. 655

80.          Want to eat but feel bloating after eat 655

81.          Bloating and pain in the upper abdomen. 655

82.          Discomfort in under-rib region. 656

83.          Pain in one side of abdomen. 656

84.          Pain in whole abdomen. 656

85.          Bloating feeling in abdomen. 657

86.          Discomfort in lower abdomen. 657

87.          Abdominal pain and diarrhea. 657

88.          Constipation. 658

89.          Hemorrhoids 658

90.          Bleeding in stool 658

91.          Difficulty urinating. 658

92.          Urinary incontinence. 659

93.          Bed-wetting. 659

94.          Spermatorrhea and premature ejaculation. 659

95.          Eczema. 659

96.          Uriticaria (hives, allergic skin rash) 660

97.          Psoriasis 660

98.          Chloasma. 661

99.          Acne. 661

100.       Warts 661

101.       Hair loss 661

102.       Scalp desquamation. 661

103.       Dry skin. 661

104.       Scale skin. 662

105.       Lemur odor, body odor 662

106.       B serophthisis perniciosa endemica. 662

107.       Ulcer in the mouth or sexual organ. 662

108.       Dry mouth lips 662

109.       Swelling and pain in gum.. 662

110.        Teethache. 662

111.        Grind teeth. 663

112.        Allergic rhinitis 663

113.        Sinusitis 663

114.        Rosacea. 663

115.        Various eye diseases 663

116.        Eyelids beating or not close. 664

117.        Tinnitus 664

118.        Menopause syndrome. 664

119.        Milk overflow. 665

120.       Menstrual disorder 665

121.       Abdominal pain before menstruation. 665

122.       Amenorrhea or infertility. 665

123.       Disorders during pregnancy. 666

124.       Disorders after birth delivery. 666

125.       Discharge. 666

126.       Reduced sexual ability. 667

127.       Hyperfunction of sexual desire. 667

128.       Trauma and physical hurt 667

129.       Scalding and or fire burn. 668

130.       Fronstbite. 668

131.       Food poisoning. 668

132.       Poisoning due to CO, coal gas, or lousy gas in the forest (or in an old well, in places with too many people) 668

133.       Mad animal bite. 668

134.       Ascariasis (Worm disease) 668

135.       Drunkenness 669

136.       Scared and hard to fall into sleep. 669

137.       Behave as with a foreign spirit inside the body. 669

138.       Suppurative diseases 669

References. 670

 


 

Preface

 

The book Shanghan Zabing Lun (伤寒杂病论)[1] is the earliest foundational book in Chinese herbal therapy. It was written by Dr. Zhang Zhongjing (张仲景) more than 2000 years ago. Many therapeutic principles or rules in herbal therapy in later Traditional Chinese Medicine (TCM) have been developed from this book and the herbal formulas in this book are called Classical herbal formulas. This book was later separated into two books: Shanghan Lun (伤寒论), and Jin Kui Yao Luo (金匮要略), by another doctor, Dr. Wang Shuhe (王叔和).

In the book Shanghan Zabing Lun, Dr. Zhang Zhongjing introduced the Six Disease diagnosis system[2] for the diagnosis and treatment of exogenous diseases and that of various miscellaneous diseases. The methodology of this TCM system is to diagnose the disease into six groups of diseases, and then identify the herbal formula that is needed for the treatment. The process of identifying the herbal formula that should be used for the treatment is called Indication diagnosis. The herbal formulas are already in the hands of the TCM doctor, so what he needs to do is to tell which formula is suitable for treatment. Therefore, it is said that it is very important to set up and to establish the indices for which disease conditions should be treated by each herbal formula. Without knowing which disease condition is suitable to be treated by the herbal formula, it is impossible to have a satisfactory healing effect even if the Six Disease diagnosis is correct.

However, the book by Dr. Zhang Zhongjing did not give clear or thorough indications, nor explanations, for why a given clinical condition should be treated by the use of the herbal formula that he recommended. The book looks pretty much like a clinical menu, not a textbook that tells everything in detail. Later TCM doctors have used these formulas in clinics for more than two thousand years and have accumulated very rich experiences in the use of them. However, up until now, there has been no accordant agreement or an authorized conclusion about the indication in the uses of each herbal formula. Different doctors have different opinions about when and how to use each herbal formula that was introduced in the book by Dr. Zhang Zhongjing. The indications introduced in the TCM textbook (about Shanghan Lun) is only one opinion among many other opinions.

For several reasons, it has been difficult up until now to set up a unanimous agreement on the indications or indexes for the use of Classical herbal formulas. We do not intend to discuss such reasons here. This book aims to supply readers with information for the Indication diagnosis for the Classical herbal formulas. From many doctors’ experiences here, we can feel that the formula indications in Shanghan Lun become more vivid. I do not believe that I am among the experts, so I am hesitant to make a “summary” for the indications for the Classical herbal formulas. Readers can set up his or her own summary of the indications or indexes for each herbal formula from these different TCM doctors.

This book collects the views and opinions of some of current TCM doctors, not those of the past or ancient times. I believe that when the past doctors studied and practiced the Classical herbal formulas, they had already learned the experiences and ideas of doctors before them. When we learn from the current doctors, it means that we, as students, stand up on the shoulder of those doctors, who again stand on the shoulders of past and ancient doctors.  

We highly respect these earlier doctors for their careful study and practice of Chinese Classical herbal formulas. For this reason, we include the Chinese name in parentheses following each Pinyin name.

Translation

Translation of Chinese into English has never been a simple thing to do, especially in translating Chinese herbal therapy into English. It is not easy to find an exact English word to describe the Chinese meaning, not to speak of the fact that, in TCM, for a given paragraph of Chinese, different people could have very different understandings. This is absolutely true in learning Shanghan Lun. One of the ways to prevent the misunderstanding of Chinese TCM concepts is to use a capital letter of the first letter of a word. For example, “Liver” is a TCM concept. It includes the anatomic organ, the liver, but also includes Liver meridian and the emotion. “Kidney” includes the anatomic organ kidney, but also means the reproductive system, the bone, the memory, the libido, and so on.

The use of herbal therapy

In this book, we included the original dosage in liang, shen, or qian, and so on. We also include the dosage suggested in the textbook or recommended by some current doctors. It is the choice of the reader to decide to follow the recommended dosage, or to the use of original dosage from the book Shanghan Lun, and to regard one ancient liang as the current 15.625 grams, or as only 3 grams, as introduced in the TCM textbook.

Also, we list the original way to cook the herbs. The amount of water added for cooking is for the original dosages, as one ancient shen is equal to a current 200ml. If the current herbal dosage in a formula is chosen to follow, the total amount of water does definitely not need to be so much. Instead, you can add the herbs and water to a cooking pot, let the level of water in the pot be about 3cm over the level of herbs in the pot. Bring to boiling for several minutes, then simmer until there is about 200ml of water left. Collect the herbal tea. Add more water to the pot, so that the water level the same as the level of the herbal residue. Bring to boiling again until there is about 100-150ml of water left. Collect the second herbal tea. This boiling may or may not be repeated a third time. Pull all the herbal tea together. Drink the herbal tea twice or three times per day. Unless specifically indicated, the dosage list for most of the herbal formulas is once-per-day dosage.  

Alternatively, we can use current herbal granules. This means that the herbs have been cooked, condensed, and dried into granule form. To use, just add the herbal granules into a cup, add warm water to dissolve it, and drink it. Most of the time, the granule form of the herbs works with pretty much the same effectiveness as the original manually cooked herbal tea. In our clinic, we use both acupuncture and the herbal granules. We let clients drink the herbal tea first, then perform acupuncture. So, the acupuncture and the herbal tea work at the same time and we feel that the healing effect is very quickly felt. For example, if a client feels very hot, and sweats, we could help the client feel cooler within 15 to 20min of drinking the herbal tea. A good thing about Classical herbal formulas is that they need only four to six ingredients in most of the formulas. It is easy to prepare the herbal tea in the clinic before acupuncture than using Conventional herbal formulas, which in most cases contains ten to fifteen ingredients, or even more.

Acupuncture is becoming more popular nowadays in Western countries. But acupuncture is only one part of the whole TCM system. In China, most TCM graduates, conservatively let's say more than 90% of them, are practicing herbal therapy, not acupuncture. We strongly recommend that acupuncturists also learn Chinese herbal therapy. With both acupuncture and Chinese herbal therapy, the success of clinical practice would for sure be much higher.

In the last part of this book, we list an identification list for herbal formulas according to body symptoms or body signs. It is used only as a reference.

The “indications”, “Key points of the indications”, and “Current applications” in most formulas are cited from websites of Yibian Wan (医砭) and TCM 100 (金匮名医验案精).[1] Shanghan: diseases caused by exogenous reasons. Zabing: a disease caused by various reasons other than the exogenous reasons, such as improper diet, emotion, sexual life, heavy mental or labor work, and so on. Shanghan Zabing Lun: therapeutical principles and rules of herbal therapy.

[2] Initially, this book separates the exogenous diseases into six groups, and the group is called “disease”. However, aftertime TCM doctors call the six disease diagnosis as six “Jing” diagnosis system. The Jing here may mean meridian or principle. Therefore this diagnosis system is also called Six Jing diagnosis system.